Samarbeid om innlagte pasienter med behov for kommunale tjenester - Sending av PLO eMeldinger i Helse Midt Norge v. 1.2
InnleggelseAkuttmottak/akuttpost/sengepostKartlegge ompasienten harkommunaletjenesterSend:Melding om innlagtpasientJAKommunen svarermedInnleggelsesrapportVurder: Harpasienten behov forkommunaletjenester etterutskrivning?*Har tjenester fra før:Send innen 24 timer*Ny pasient for kommunen:Send så tidlig som muligSend:HelseopplysningUnder oppholdetUtskrivningsklarUtreiseklar- Endringer i funksjonsnivå og hjelpebehov- Endringer i forventet utskrivningstidspunkt- Behov for hjelpemidler- Behov for vurderingsmøte- Annen dialog- Relevante samarbeidsparter kalles inn for å starte arbeidet med å utarbeide en samletplan for videre behandling og oppfølging, inkl. poliklinikk og ambulant behandlingSend: HelseopplysningSend: DialogmeldingSend: DialogmeldingVurderTillegg for PH ogrusPasienten er utreiseklar = klar til å reise når:.3) Bekreftelse fra kommunen på Melding om utskrivningsklar4) Følgende er utført:a) Pasient og pårørende har mottatt informasjonb) Aktuell transport bestiltc) Når kommunen har bedt om - medisiner/utstyr - klargjøres dette5) Epikrise er sendt6) Utskrivningsrapport til kommunen er sendtPasienten er utskrivningsklar når:.1) Lege/psykolog har vurdert pasienten som utskrivningsklar jf. § 9.2) Følgende dokumenter er sendt til kommunen elektronisk:.a) Helseopplysningb) Utnotat - foreløpig epikrisec) Melding om utskrivningsklar.Om pasienten igjen harbehov for viderebehandling/utredning isykehus: skal pasientenavmeldesPasienten kan i noen tilfeller ønske å reise før kommunen har svart på "Melding om utskrivningsklar pasient" - forutsetningene finner du herUtskrevet pasientForHMR